แท็ก: อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สภาเด็กและเยาวชนฟันเฟืองสู่การพัฒนาชาติสู่มาตราฐานสากล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่น และมีภารกิจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ ดังนั้น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น ต่อเนื่องไปถึงความเข้มแข็งและศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตราฐานสากล และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ศูนย์การเรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบของสภาเด็กและเยาวชน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า เพราะอะไรที่ศูนย์นี้ถึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโครงการ “สภาเด็กและเยาวชน” ในสารคดีชุดนี้ สภาเด็กและเยาวชนฟันเฟืองสู่การพัฒนาชาติสู่มาตราฐานสากล 1.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.สถานการณ์เด็กและเยาวชน 3.คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล 4.ต้นทุนชุมชน 5.พื้นที่สร้างสรรค์ 6.นวัตกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน...

สภาเด็กและเยาวชนบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทย

“เยาวชน” หมายถึง ช่วงชีวิตระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ในหลาย ๆ สังคม โดยทั่วไปถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาระหว่างวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 15 ถึง 25 ปี ในช่วงระยะนี้ของชีวิต บุคคลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด และอารมณ์เมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พวกเขาอาจกำลังสำรวจตัวตนของพวกเขา แสวงหาความเป็นอิสระ และตัดสินใจว่าจะกำหนดอนาคตของพวกเขา ในหลายวัฒนธรรม เยาวชนถูกมองว่าเป็นผู้นำในอนาคตและตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และมักจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง นี่จึงเป็นที่มาของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา...

ห้องเรียนธรรมชาติ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วนั้น ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังเห็นความสำคัญของการบูรณาการความรู้คู่กับคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าการนำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และทางกรมก็มองเห็นภาพรวมไปอีกว่า เด็กๆเหล่านี้แหละ ที่จะเติบโตมาพร้อมการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี เพราะพวกเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ตอนนี้เราได้พาผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ โรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ในโครงการ “ห้องเรียนใต้ทะเล โลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบ” ที่นี่มีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการจัดทำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาสร้างชิ้นงานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็สอดคล้องกับ...

ทักษะพัฒนาครู-เด็กอย่างสมวัย ด้วยระแบบ DLTV พบผลลัพธ์ดี มีพัฒนาการแบบ NEW NORMAL

ถ้าพูดถึงคำว่า “เด็ก” คือวัยที่ต้องการพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญที่ช่วยในการเจริญวัยของเด็กอย่างครบองค์ประกอบ การที่เด็กวัยปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ครบด้าน ก็จะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีคุณภาพในการเติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน แล้วอะไรบ้างหล่ะครับ ที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีพัฒนาการที่สมวัย วันนี้เราจะพาไปดูระบบการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน เทศบาลนครนครราชสีมา ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกเลือกให้เป็นศูนย์ต้นแบบ ในการนำโครงการ DLTV มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ โครงการ DLTV ไม่ใช่จะมีประโยชน์กับแค่ตัวเด็กนักเรียนเองเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้คุณครูที่ใช้ระบบ...

ร.ร.ท้องถิ่นปลอดภัย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น คลายกังวลผู้ปกครอง ด้วยมาตรการเข้ม

จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีสารคดีโครงการ “โรงเรียนท้องถิ่นปลอดภัย (Safe Local School)” โดยโรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการนั้น ทั้งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า พวกเรากำลังอยู่ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่างในวงกว้างต่อระบบในประเทศ และรวมไปถึงทั่วทั้งโลก หนึ่งในนั้นคือด้านของการศึกษาของเด็กนักเรียน วัยที่กำลังต้องการพัฒนาการอย่างครบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และอารมณ์ แต่เมื่อมีภาวะโรคระบาดเข้ามา โรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะด้วยทั้งการรวมตัวกันของนักเรียนจำนวนมาก...

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถกสนง.พัฒนารบ.ดิจิทัล หนุนอปท.ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

จากที่นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น รวมทั้งนางสาวกวิตา วาจากิจ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ประกอบด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ สพร. นายพิสิษฐ์ ปิยพสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นายชัชวาล...

อธิบดีสถ. ชู “แผนพัฒนาทุกระดับ” เป็นเครื่องมือสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ยั่งยืน

จากที่วานนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทั้งนี้เป็นจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่...

สถ.จับมือกรมปศุสัตว์ ยกย่อง 6 อปท.ต้นแบบคุมพิษสุนัขบ้า คว้ารางวัลดีเด่น

จากที่เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายหลายองค์กรนั้น ทั้งนี้โดยระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน...

สถ.คว้าประกาศเกียรติคุณดีเด่น การตรวจสอบภายในภาครัฐ รับรางวัลจากมือนายกฯ

จากที่เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น สำหรับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง...

สถ.ปรับระบบงบเชื่อมสภาพัฒน์ฯ ยกระดับท้องถิ่น! รบ.เข้าสอบได้

จากที่วันนี้ (17 ก.ย.63)  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ e-Plan เข้ารับการฝึกอบรบ ขณะที่ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

MOST POPULAR

HOT NEWS