เกษตรกร รีบลงทะเบียน ก่อนเริ่มจ่ายเยียวยาชุดแรก วันที่ 15 พ.ค.นี้

0
นายอลงกรณ์ พลบุตร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,เกษตรกร,จ่ายเยียวยาชุดแรก,โควิด19,โควิด-19,ครม.,ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน,

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้ง เกษตรกร รีบลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อน 15 พ.ค.63 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน คาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือชุดแรกในวันที่ 15 พ.ค.นี้

ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ

นายอลงกรณ์ พลบุตร

ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือเกษตรกรชุดแรกได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม 10 ล้านราย ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง  จำนวน  8.43 ล้านราย แบ่งเป็นเพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ล้านราย ปศุสัตว์ ประมาณ 1.60 ล้านราย   ทำประมง ประมาณ 0.64 ล้านราย
  • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ประมาณ 1.57 ล้านราย โดยอยู่ในกลุ่มของยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ

“กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง และหน่วยงานที่มีการขึ้นทะเบียนอื่นๆ ทั้งยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ โดยด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการตกหล่น แต่หากเกิดกรณีเกษตรกรร้องเรียนว่าเป็นผู้ตกหล่น จะมีการเปิดช่องทางอุทธรณ์ให้ต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าว

ข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์