“อ.ชูชาติ”กางพรป.พรรคการเมือง.. บทสรุปที่หัวหน้า-กก.บห.คอนาคตใหม่ต้องได้รับ

0

บทสรุปของพรป.พรรคการเมืองที่หัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ต้องได้รับ

อ.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

…..ข่าว กกต. ได้พิจารณากรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ และมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น

 

…..พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

…..มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองมีรายได้ตามที่กำหนดไว้ใน (๑ )- (๗) จึงไม่อาจกู้ยืมเงินจากบุคคลใดได้

…..การที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ จึงต้องถือเป็นบริจาคเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ จึงเป็น กระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และพรรคอนาคตใหม่ก็เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง

…..มาตรา ๖๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ ฯ

…..พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

 

…..มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

 

…..มาตรา ๑๒๕ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๖๖ ตกเป็นของกองทุน

 

…..บทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๕ เป็นโทษทางอาญาที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสองจะได้รับ กับให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๖๖ ตกเป็นของกองทุน

…..ทั้งการที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ย่อมต้องถือว่ารู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒

 

…..มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

…..เมื่อมีการกระทำฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ก็ให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๒

 

…..มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

…..(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ฯลฯ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔

 

…..นี่คือ บทสรุปของ พรป.พรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และพรรคอนาคตใหม่ต้องได้รับ