ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งนายกฯ ตั้ง 13กุนซือสู้โควิด หมอเหรียญทองนั่งกรรมการ -‘หมอจรัส’ประธาน

0

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งนายกฯ ตั้ง 13กุนซือสู้โควิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม หมอเหรียญทองนั่งกรรมการ -‘หมอจรัส’ประธาน พร้อมคนดังอีกเพียบ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 ลงนามโดยพล.อ.ปีะยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า

เพื่อให้การปฎิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จึงให้แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน้าที่เสนอความเห็นทางวิชาการ แนวทางป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม จากการระบาดของไวรัส

สำหรับรายชื่อคณะที่ปรึกษาดังกล่าวประกอบด้วย

 • 1.)ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
  2.) ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน
  3.) ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการ
  4.) ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ
  5.) รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ
  6.) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ
 • 7.) พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ
  8.) นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการ
  9.) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
  10.) นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ
  11.) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ
  12.) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
  13.) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย
 • ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0008.PDF