ก.ส.ท. อนุมัติให้เทศบาลและเมืองพัทยากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

0
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) อนุมัติให้เทศบาลและเมืองพัทยากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ บรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช.

วันนี้ (30 เมษายน 2563)​ – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะรองประธาน ก.ส.ท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

 

ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีผู้แทนเทศบาล และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการ ได้มีมติให้เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีสถานธนานุบาลให้สามารถกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

 

ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

ทั้งนี้ ก.ส.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) วงเงินการให้กู้ โดยสถานธนานุบาลขนาดเล็ก ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ 15 ล้านบาท
(2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
(3) ยื่นเอกสารขอกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
(4) การขอรับเงินกู้ให้ขอรับเป็นงวดๆ ตามความจำเป็น และต้องรับเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
(5) ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องชำระหนี้ ในปีงบประมาณ 2564) และ
(6) การขอกู้เงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อทำสัญญากู้เงินแล้วจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้วย.