ด้อมส้มเงิบ-ก้าวไกลหงาย! วันนอร์นั่งปธ.สภา ลั่น น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง เป็นแนวทำงาน ยึดมั่นในชาติ-ประโยชน์ปท.

0

ด้อมส้มเงิบ-ก้าวไกลหงาย! วันนอร์นั่งปธ.สภา ลั่น น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง เป็นแนวทำงาน ยึดมั่นในชาติ-ประโยชน์ปท.

จากกรณีที่วันนี้ (4 กรกฎาคม 2566) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานในการประชุมชั่วคราว เพื่อเลือกประธานและรองประธาน ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ส.ส.ชุดที่ 26 ที่ กกต. รับรอง ทั้งสิ้น 500 คน ล่าสุดมีเข้ามารายงานตัว รวมทั้งสิ้น 498 คน เนื่องจาก น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ยื่นหนังสือลาออกจากส.ส. ก่อนปฏิญาณตน อย่างไรก็ดีมีข่าวแจ้งว่า มีส.ส.ที่ร่วมลงชื่อเข้าประชุมได้ ทันการกล่าวปฏิญาณตน มีเพียง 497 คน ขาดเพียง 1 คน ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อและจะให้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาฯ นัดแรกนั้น ได้นัดหมายเวลา 09.30 น. แต่เปิดประชุมได้ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 35 นาที เนื่องจากรอส.ส.ตามที่มารายงานตัวต่อสภาฯ ให้ครบจำนวน 498 คน
จากนั้นได้ให้สมาชิกเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นประธานสภาฯ โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ โดยไม่มีส.ส.คนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเลย
ต่อมานายวันนอร์ ได้ลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ว่า ขอบคุณส.ส.ที่เสนอชื่อให้มาทำหน้าที่ในครั้งนี้ถ้าได้รับไว้วางใจให้เป็นประธานสภาฯ ยืนยันว่า
1. จะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงให้ไว้กับสมาชิกสภาฯเมื่อวันที่ 3 ก.ค.มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
2.จะทำหน้าที่โปร่งใส สุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และข้อบังคับการประชุมสภาฯ
3.จะกำหนดแนวทางร่วมกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถามอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ทำหน้าที่เต็มความสามารถ
4.จะให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของกรรมาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกกรณี
5.จะร่วมกับส.ส.เพื่อดำเนินการนโยบายการต่างประทเศ งานของรัฐสภา เพื่อประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
6.จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันพระปกเกล้า ส่งเสริมงานนิติบัญญัติ และสนับสนุนงานทีวี และวิทยุรัฐสภาให้เป็นสถานีของประชาชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับทุกภาคส่วนและยั่งยืนต่อไป
หลังจากนั้นประธานที่ประชุมระบุว่า มีเพียงรายชื่อเดียวเท่านั้นไม่มีคู่แข่ง ส่งผลให้นายวันมูหะมัดนอร์ ได้รับตำแหน่งประธานสภาฯ

โดยเมื่อวานนี้ (3 กรกฎาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารรัฐสภา

ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา ในเวลา 17.15 น. เพื่อทรงรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา โดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ณ โถงรัฐพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา และมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา มีใจความว่า

“บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้ เป็นต้นไป

ขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน ให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ ให้ดำเนินการปกครอง และพิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความสามารถ และความสุจริต บริสุทธิ์ ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด

หากทุกท่าน ได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป