ธปท.เปิดตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศ เดือน ม.ค.๒๕๖๓

0
ราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความว่า

ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้

– ทองคํา ๗,๘๖๕.๓๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๒๔๔,๘๗๘.๓๐ ล้านบาท

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

– สิทธิพิเศษถอนเงิน ๑,๓๖๕.๒๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๔๒,๕๐๔.๑๔ ล้านบาท

– สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ ๘๗๕.๐๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๒๗,๒๔๓.๒๙ ล้านบาท

– สินทรัพย์ต่างประเทศ ๒๒๐,๒๐๓.๙๕ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๖,๘๕๕,๘๒๙.๔๘ ล้านบาท

– ฐานะรวม ๒๓๐,๓๐๙.๔๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๗,๑๗๐,๔๕๕.๒๑ ล้านบาท

– ฐานะล่วงหน้าสุทธิ ๓๓,๐๙๑.๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๑,๐๓๐,๒๕๕.๑๙ ล้านบาท

– ฐานะสุทธิ ๒๖๓,๔๐๐.๔๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๘,๒๐๐,๗๑๐.๔๐ ล้านบาท

ข้อมูลเทียบเท่าบาทคํานวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. ที่แสดงเป็นหลักหน่วย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ๓๑.๑๓๔๐ บาท

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย