ธอส. เผยมาตรการที่ 5 ช่วยลูกค้าพักเงินต้น-ยกเว้นดอกเบี้ย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

0
ธอส.,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ,พักชำระเงินต้น,ลดดอกเบี้ย,โควิด-19,โควิด19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดการว่างงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ จึงขาดรายได้ ซ้ำยังส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้สิน แต่หากใครเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

6 มาตรการ จาก “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายการผ่อนชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัย ตั้งแต่พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ไปจนถึงขยายระยะเวลากู้ โดย ธอส. ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ไปแล้ว รวมทุกมาตรการ กว่า 377,000 บัญชี คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 380,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 23 เมษายน 2563)

มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน

 

สำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน จะต้องเป็นลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท และมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน

หากลูกค้า ธอส. เข้ามาตรการที่ 5 ยังมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยที่พักชำระ 4 เดือนให้ทั้งหมดด้วย อธิบายง่าย ๆ คือ นอกจากได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 4 เดือนที่พักไว้ในเดือนสุดท้ายของสัญญา เพียงแต่ต้องทำตามเงื่อนไข 3 ข้อนี้ ตลอดระยะเวลาสัญญากู้ คือ

  1. หลังครบกำหนดพักชำระหนี้ 4 เดือน จะสามารถจ่ายค่างวดได้ไม่เกิน 2 งวดรวมกัน นั่นคือ ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป ที่เราต้องผ่อนส่งตามเดิม เรามีสิทธิ์โปะค่างวดได้ไม่เกินค่างวดปกติ 2 งวดรวมกัน ยกเว้น ว่าเราต้องการปิดบัญชี ถึงจะชำระค่างวดได้เกิน 2 เท่าของเงินงวดได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท
  2. ปิดบัญชี หรือรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดสัญญากู้ไม่ได้ ตามเงื่อนไขคือ เราจะไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญากู้เงินได้ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนองหรือ รีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่น ก็ทำไม่ได้เช่นกัน เว้นแต่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยที่พักไว้ 4 เดือนคืนให้ธนาคารในงวดสุดท้ายก่อนปิดบัญชี
  3. ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างอายุสัญญากู้เงินไม่ได้ กรณีนี้หมายความว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเดิมจนสิ้นสุดระยะสัญญา แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจริง ๆ ก็ให้คืนดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน โดยนำไปจ่ายในงวดสุดท้ายของสัญญาได้ ยังไม่ต้องจ่ายทันทีที่ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อตกลงยินยอม สำหรับมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th

ข้อมูลจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์