ทนายอดีตพระพุทธะอิสระ หอบหลักฐานยื่นกกต.ส่งศาลรธน.ยุบก้าวไกล เปิดคลิปพิธา-ร่างแก้112มัด ซ้ำรอยทษช.

0

จากที่มีรายงานวันนี้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่า ธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอดีตพระพุทธะอิสระ จะยื่นหนังสือต่อกกต.ให้ตรวจสอบพรรคก้าวไกล โดยอ้างถึงการกระทำยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ นั้น

ทั้งนี้รายงานเปิดเผยบางส่วนของหนังสือของนายธีรยุทธ ระบุว่า ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอให้ตรวจสอบพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยกเลิกมาตรา ๑๑๒ สำเร็จ เป็นการกระทำอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒)

กราบเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับเสนอโดยพรรคก้าวไกล  ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สำเนาหนังสือนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำถอดคลิปวีดีโอนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกรายการ  เวทีดีเบตเลื้อกตั้ง ๖๖ “พิธา เผยแก้มาตรา ๑๑๒ กับ ๔ ประเด็นหลัก” ทางไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

คำถอดคลิปวีดีโอนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกรายการเดอะสแตนดาร์ดดีเบต “หมอวรงค์ ปะทะ พิธา ประเด็น ม.112 เสรีพิศุทธ์ขอร่วมดีเบต”

ข้าพเจ้านายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ในฐานะประชาชนผู้มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จึงขอยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยกเลิกมาตรา ๑๑๒ สำเร็จ เป็นการกระทำอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม่ ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดังมีหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๒ และ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๖๔

ข้าพเจ้าพบว่ามีปัญหาข้อกฎหมายปรากฏในร่างแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น ประเด็นที่ ๑ พรรคก้าวไกลยกเลิกมาตรา ๑๑๒ มิใช่เป็นเพียงการแก้ไข มาตรา ๑๑๒  ปรากฎหลักฐานในร่างแก้ไขฯ ของพรรคก้าวไกล “มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๖๐”

ด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าฯ จึงยื่นคำร้องฉบับนี้เพื่อกราบเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาว่าการที่พรรคก้าวไกล

ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลได้กระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๒)

เพื่อขอศาลรัฐธรรมนูญโปรดพิจารณามีคำวินิจฉัยหยุดยั้ง หรือยับยั้งพรรคก้าวไกลไม่ให้มีการกระทำการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้สถาบันหลักของชาติชำรุดทรุดโทรมหรืออ่อนแอลง เพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบันหลักของประเทศไว้ก่อน

อันเป็นรัฐประศาสโนบายที่จำเป็นเพื่อดับไฟกองใหญ่ไว้แต่ต้นลม จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๒)