ม.อัสสัมชัญ(ABAC) ประกาศคืนค่าเทอม หวังเยียวยา นศ. และผู้ปกครอง

0

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ประกาศเรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ด้วยความห่วงใยนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง และนักศึกษา ดังนี้

  1. คืนเงินค่าบํารุงการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
  2. การคืนเค่าบํางินรุงการศึกษา ตามข้อ 1 ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาจะคืนเป็นเงินโอนเครดิต เพื่อใช้เป็นการชําระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

สำหรับมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคการศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์และประกาศให้ทราบต่อไป

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ที่มา : ม.เอแบค ประกาศคืนค่าเทอม ช่วยนศ.บรรเทาความเดือดร้อน