ผู้ว่าฯเมืองชล ออกคำสั่งคลายล็อกดาวน์

0
ผู้ว่าฯเมืองชล ออกคำสั่งคลายล็อกดาวน์

ผู้ว่าฯเมืองชล ออกคำสั่งคลายล็อกดาวน์ ดีเดย์ 1 พ.ค.เปิดเมืองชล หลังสถานการณ์โควิด เริ่มคลี่คลาย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ใจความว่า บัดนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเริ่มคลี่คลายลง

ชายหาดชลบุรี

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงอาศัยความในมาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 7 (1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามาตรการที่ปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี