กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือนายจ้าง กำชับแรงงานต่างด้าว หวั่นเชื้อแพร่

0

กรมการจัดหางาน ถอดบทเรียนต่างชาติ ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันนี้ 22 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แจ้งมาตรการกำกับดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงาน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการแพร่ระบาด

“ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ได้หยิบยกสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการกระจายในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของประเทศสิงคโปร์ มาเป็นกรณีศึกษา นั้น กรมการจัดหางาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจติดตามดูแล

โดยออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวมากที่สุด กำชับให้แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงานของตน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด ได้แก่

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
  • 1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  • 2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอลล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • 3. เว้นระยะห่าง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย หนึ่งเมตร
  • 4. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ” นายสุชาติฯ กล่าว

อย่างไรก็ดี จากสถิติ ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ระบุว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร จำนวน 2,660,159 คน โดยเป็นแรงงานประเภทฝีมือ 168,176 คน ตลอดชีพ 241 คน ชนกลุ่มน้อย 44,800 คน และแรงงานประเภททั่วไป 2,446,942 คน

ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ