สภาเด็กและเยาวชนฟันเฟืองสู่การพัฒนาชาติสู่มาตราฐานสากล

0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่น และมีภารกิจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่

ดังนั้น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น ต่อเนื่องไปถึงความเข้มแข็งและศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตราฐานสากล

และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ศูนย์การเรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบของสภาเด็กและเยาวชน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า เพราะอะไรที่ศูนย์นี้ถึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโครงการ “สภาเด็กและเยาวชน” ในสารคดีชุดนี้ สภาเด็กและเยาวชนฟันเฟืองสู่การพัฒนาชาติสู่มาตราฐานสากล

1.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.สถานการณ์เด็กและเยาวชน 3.คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล 4.ต้นทุนชุมชน

5.พื้นที่สร้างสรรค์ 6.นวัตกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น