ไทยพาณิชย์ ลดพนักงาน เปิดโครงการสมัครใจให้ลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 33.3 เดือน

0
ธนาคารไทยพาณิชย์, SCB,สมัครใจลาออก,จากด้วยใจ,อายุครบ 55 ปี,โควิด19,โควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกหนังสือถึงพนักงาน เปิดโครงการสมัครใจให้ลาออก “จากด้วยใจ” สำหรับพนักงานแบงก์ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป โดยจ่ายผลตอบแทนให้สูงสุด 33.3 เดือน

ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) SCB ได้มีการเปิดให้สมัครใจลาออก ภายใต้โครงการ “จากด้วยใจ” เพื่อเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพนักงานประจำของธนาคารที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปในปี 2563 และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย

ธนาคารไทยพาณิชย์

โดยพนักงานที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 20  เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

โดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานที่ยื่นหนังสือสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมลระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการฯ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ทั้งนี้ หากดูพนักงาน ที่อายุเกิน 55 -59 ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์พบว่า ขณะนี้มีอยู่ราว 1,200 คน จากพนักงานของธนาคารทั้งหมดที่มีอยู่ราว 27,000 คน ขณะเดียวกัน สำหรับการจ่ายผลตอบแทนรวมจากการเข้าโครงการครั้งนี้ สูงสุดถึง 33.3 เดือน  จากเงินตอบแทนหลัก และเงินตอบแทนพิเศษ

  • เงินตอบแทนหลัก ในจำนวน 1 เท่าถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร
  • เงินตอบแทนพิเศษ ตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ซึ่งการคำนวนเงินตอบแทนพิเศษจะคำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารเป็นจำนวนปี เดือน และวันตามตารางแนบท้าย

โดย คุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิ์ แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ

  1. เป็นพนักงานประจำของธนาคาร
  2. เป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่จะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ในปี 2563 นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย เว้นแต่ธนคารจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามความประสงค์และความสมัครใจของพนักงาน โดยธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว ผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด ซึ่งหากยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนการแสดงความจำนงได้