สำนักงานประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินผู้ว่างงาน จากผลกระทบพิษโควิด-19 ล็อตแรก 20 เม.ย. 63

0
โควิด-19,โควิด19,ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,สำนักงานประกันสังคม,กระทรวงแรงงาน,ประกันสังคม,ผู้ประกันตน,

สำนักงานประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินผู้ว่างงาน จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรก ในวันนี้ 20 เม.ย. 2563

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ (20 เม.ย.2563) กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวง “การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563” ให้ประกันสังคมจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตน มาทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้าง

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า รมว. แรงงาน ได้ลงนาม ในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรก ในวันนี้ 20 เม.ย. 2563 ทั้งนี้สำนักงานฯ จะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนต่อไป ผู้ประกันตนดังกล่าวสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. การยื่นขอรับผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยผู้ประกันตนต้องกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
  2. การยื่นขอรับด้วยวิธีปกติ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างานช่วงโควิด-19

จัดส่งในช่องทางดังต่อไปนี้

  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
  • ส่งเอกสารทางโทรสาร (fax) ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ
  • ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด หรือ
  • ส่งทาง LINE ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

ส่วนของนายจ้างต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 โดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือวิธีการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมดังกล่าวข้างต้น

ส่วนคำถามที่ว่าเงินกองทุนประกันสังคมเพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่และสำนักงานประกันสังคมมีแผนรองรับอย่างไร นายทศพล กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน ในปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมในส่วนของกรณีว่างงานมีอยู่จำนวน 1.6 แสนล้านบาท สำนักงานได้เตรียมสภาพคล่อง พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันทีที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมติให้กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการเงินเพื่อรองรับในกรณีที่มีคนขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเป็นจำนวนมากในกรณีจำเป็นอาจต้องขอรับจัดสรรงบประมาณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ก็สามารถจัดทำแผนขอรับเงินในส่วนนี้ได้

ประกันสังคม เริ่มทยอยจ่ายเงิน ผู้ว่างงาน

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์