ห้องเรียนใต้ทะเล โลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบ

0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการเรียนการสอนจากห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียนสู่การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือใช้ หรือขยะใต้ท้องทะเลได้ ซึ่งท้องทะเลนับเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อโลก เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีศักยภาพสูง เแหล่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเล เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย และการค้นพบสิ่งใหม่ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และสาธารณชน

และตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ในโครงการ “ห้องเรียนใต้ทะเล โลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบ” ที่นี่มีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการจัดทำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาสร้างชิ้นงานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็สอดคล้องกับ 2 ใน 10 ของภารกิจ 10 Es ก็คือ Education (การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งคุณครูและนักเรียน) และ Environment  (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมละครับว่า เด็ก ๆ นักเรียน และคุณครู รวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทำอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในสารคดี “ห้องเรียนใต้ทะเล โลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบ”

 

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆเลยก็ว่าได้นะครับ ทั้งได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ และได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยในตัวเลย เด็กๆเหล่านี้ก็จะเติบโตมาเป็นเยาวชนที่มีความรักต่อธรรมชาติอีกด้วย

ละนี่ก็เป็นอีก 1 กิจจกรมที่จะช่วยเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และสิ่งแวดล้อมของเด็กๆ นั่นคือ “การเรียนรู้เพื่อการค้นพบ จากห้องเรียนใต้ทะเล” กิจกรรมนี้จะมีทั้งการสอนให้เด็กๆ รู้จักการช่วยชีวิตปะการัง การสำรวจหอยธรรมชาติ และการเก็บเศษขยะจากทะเล มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสิ่งของที่นำมาใช้ต่อได้ ถือว่าเป็นกิจจกรรมที่ดีมากๆ เลยนะครับ เด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะได้ลงมือทำด้วยตัวเอง เดี๋ยวเราดูกันดีกว่า ว่าเขาทำยังไงกันบ้าง