อิสานเปรี้ยง!! บูมโคราชแสนล้าน ดันซิลิคอนวัลเลย์เชื่อมรถไฟไฮสปีด ยกระดับผังเมืองเทียบEEC

0

การประชุมกรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เห็นชอบแผนแม่บทฯทุ่มงบฯแสนล้านสร้าง “เมืองใหม่โคราช” รองรับไฮสปีดเทรน ชงทำเลปั้น “ซิลิคอนวัลเลย์สุรนารี” เร่งยกร่าง พ.ร.บ.ผังเมืองเหมือนอีอีซี เสริมมาตรการสิทธิประโยชน์ภาษีนิติบุคคล-ภาษีรายได้ส่วนบุคคล จูงใจเอกชนลงทุน PPP ดึงหัวกะทิต่างชาติเข้ามาทำงาน เผยกรมโยธาฯ รับหลักการขีดแนวผังเมืองเฉพาะ ลดขนาดพื้นที่จาก 25 ตร.กม.เหลือ 7 ตร.กม.ดันเฟสแรกเดินหน้าเหตุติดข้อกฎหมายปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. 3,800 ไร่ รอ พ.ร.บ.ใหม่คลอดต้องใช้เวลา 5 ปี

วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๖ นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล รองประธานฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายภาครัฐหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการรายงานความคืบหน้าการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โดยเห็นชอบกับข้อเสนอของภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดและหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาให้มีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดำเนินการศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สรุปการศึกษาแผนแม่บท และสรุปผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองใหม่นครราชสีมาว่สจุดที่เหมาะสมที่สุด คือ เมืองใหม่สุรนารี โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา 4 ด้าน 

1.บูรณาการความคิดเห็นสำคัญของพื้นที่ศักยภาพ (bottom-up) 2.ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 3.การสังเคราะห์เครื่องมือทั้งในด้านนโยบายมาตรการ และ/หรือสิทธิประโยชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4.กำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ (top-down) 

ซึ่งเมืองใหม่สุรนารีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด จาก 4 ทำเลที่ทำการศึกษาเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1.เมืองใหม่สุรนารี 2.เมืองใหม่หนองระเวียง 3.เมืองใหม่บัวใหญ่ และ 4.เมืองใหม่ปากช่อง

เมืองใหม่สุรนารี อยู่ในประเภทเมืองใหม่ในเมือง (new town in town) บริเวณชานเมือง โดยชูวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเสริมสร้างทักษะและความรู้ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยนวัตกรรมแห่งภูมิภาค” เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย สามารถรองรับประชากรประมาณ 214,228 คน งบประมาณในการพัฒนา 97,035 ล้านบาท และทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสถานีรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ และท่าอากาศยานนานาชาตินครราชสีมา เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สำคัญในอนาคตของจังหวัด และภาคอีสาน ใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นทำเลที่อยู่ในพื้นที่การขับเคลื่อนให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEc) ด้วย

เมืองใหม่สุรนารี ซึ่งชูวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนา” หากพูดง่าย ๆ เป้าหมายเหมือนกับ “ซิลิคอนวัลเลย์” ตามกรอบแผนงานจะทำแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เหมือนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายเป็นผังเมืองเฉพาะเมืองใหม่สุรนารี ตราขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่จะทำลักษณะ one stop service และมีการกำหนดสิทธิพิเศษในการจูงใจผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (public private partnership หรือ PPP) เช่น การเช่าที่ดินระยะยาว การให้สิทธิพิเศษทางภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงเรื่องคนงานต่างชาติที่ทำงานในเขตส่งเสริมจะได้สิทธิพิเศษทางด้านวีซ่า การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราพิเศษ ครอบคลุมครอบครัวทั้งบิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกัน และผู้บริหารต่างชาติที่ทำงานที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราพิเศษ ทั้งนี้ กรอบนโยบายและเป้าหมายนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นแม่งานหลักยอมรับในหลักการแล้ว

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน สาขาการขนส่ง คณะระบบรางและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า การคัดเลือกเมืองสุรนารีมาดำเนินการก่อน ถือเป็นโครงการนำร่อง ส่วนอีก 3 เมืองที่เหลือถือเป็นแผนที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ ตามผังแม่บทเมืองใหม่สุรนารี ได้มีการจัดทำโครงการในระดับผังพื้นที่เฉพาะไว้ จำนวน 14 โครงการที่จะดึงเอกชนมาร่วมลงทุนลักษณะ PPP แบ่งเป็นแผนระยะสั้น 1-5 ปี จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมทักษะ 2.โครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและบริการอัจฉริยะ และลานคนเมือง 3.โครงการออกแบบศูนย์เรียนรู้พื้นที่สีเขียว 4.โครงการออกแบบภูมิทัศน์ริมถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างเมือง 5.โครงการออกแบบทางจักรยานและทางเดินเท้า 6.โครงการพัฒนาโครงข่ายถนน พร้อมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เมืองใหม่สุรนารี

ระยะกลาง 6-10 ปี จำนวน 6 โครงการ  7.โครงการพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชน 8.โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาและพื้นที่อเนกประสงค์ 9.โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนันทนาการและการระบายน้ำตามธรรมชาติ 10.โครงการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่พักน้ำป้องกันน้ำท่วม 11.โครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร 12.โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบอุโมงค์สาธารณูปโภครวม (common utility tunnel) ระยะยาว 11-20 ปี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 13.โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนนครราชสีมาสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย (ตลาดเซฟวัน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ 14.โครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจำหน่ายไฟฟ้าความร้อนความเย็นร่วม (cooling district)

สำหรับแนวความิดในการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของผังแม่บทเมืองใหม่สุรนารี มีนโยบายในการลดการใช้พลังงานหรือลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวางแผนทำระบบขนส่งมวลชนเบาเป็นระบบขนส่งหลักแทนการใช้รถยนต์

พื้นที่ศูนย์กลางบริการของแหล่งงานและกิจกรรมจะวางตัวอยู่ตามแนวสายทางของถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมือง ค.11ทางทิศเหนือใต้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานตามแนวโครงข่ายถนนคู่เสมือน (Couplet) ที่เข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมืองในอนาคต