กรมการจัดหางาน เผยเงื่อนไข เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน รายละ 5 หมื่น ชำระคืนภายใน 2 ปี ดอกเบี้ย 0%

0
กรมการจัดหางาน,โควิด-19,โควิด19,เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน,50,000 บาท,นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

กรมการจัดหางาน เผยเงื่อนไข ”เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน” รายละ 5 หมื่น ดอกเบี้ย 0% ชำระคืนภายใน 2 ปี ช่วยเหลือแรงงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้หลายบริษัทจะต้องให้พนักงานของตัวเองหยุดงานหรือให้ทำงานที่บ้านได้ แต่อาชีพบางอย่าง ก็ประคองลูกจ้างโดยการลดเงินเดือน บางที่ก็ให้ลาออก หรือว่าพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับงาน หรือ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้รวมกลุ่มกัน โดยผู้จ้างงานจะส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของ ตามที่ได้ตกลงกับผู้จ้างงานไว้ที่บ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล,อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงาน และได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ลักษณะงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ หรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนพลอย แหวน และประกอบเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

งานฝีมือทํางานที่บ้าน
งานฝีมือทํางานที่บ้าน

กรมการจัดหา งานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ

โดยกรมการจัดหางานจึงประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงิน “กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน” เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

สำหรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ มีดังนี้

 • ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
 • มีผลการดำเนินการ และมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
 • หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้าง ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล
 • วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายในระยะเวลา 2 ปี
 • กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น
 • งวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตรา 3% ต่อปี
 • กรณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี
 • กำหนดยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 63

กรณีบุคคล

 • ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล

 • จะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่

 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหา งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร.1506 กด 2 กรมการจัดหา ง า น

ข้อมูลจาก : กรมการจัดหางาน