ประกาศแล้ว!!! กฏกระทรวงให้ได้รับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุโควิด

0

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต้องได้รับผลกระทบ ทั้งจากว่างงาน ตกงาน โดยต้องได้รับประโยชน์ทดแทนนั้น ล่าสุดมีประกาศกฏกระทรวงออกมาให้ความช่วยเหลือแล้วตามประกันสังคม

โดยในวันนี้(18 เม.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ว่าด้วยการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพ.ศ. 2563 (เยียวยาโควิด-19)

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และมาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังรายละเอียด(เยียวยาโควิด-19)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0008.PDF

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0008.PDF