มติคกก. ดิจิทัลฯเคาะนำสายสื่อสารลงดิน สร้างภูมิทัศน์ กทม.

0

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบนำสายสื่อสารลงดิน สร้างภูมิทัศน์ กทม. พร้อมขับเคลื่อน 5G ปี2020 รองรับเศรษฐกิจอนาคต

เมื่อ 28พ.ย.62 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม.เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 1000น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่3/ 2562 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการหารือ และรับทราบผลความคืบหน้า การดำเนินงานที่ผ่านมาที่สำคัญได้แก่ การจัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด(Open Access Network)ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ของภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Digital Hub) การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(Digital Park Thailand) และโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย การจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ( Government Data Center and Cloud service)เป็นต้น และที่ประชุมได้มีการยืนยันเห็นชอบการดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กทม.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงามและเรียบร้อยต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้คณะกรรมการฯ เร่งกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยคำนึงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้กทม.เร่งดำเนินงานโครงการฯให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องและ ขอให้ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดทิศทาง และผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัล ของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป