เปิดวิธี ลงทะเบียนเกษตร ผ่านแอปฯ Farmbook เพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

0
โควิด-19,โควิด19, Social Distancing, 15,000 บาท

เปิดวิธี ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตร เพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmbook ตัวช่วยเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ

ขณะที่ทุกวันนี้ ทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่พนักงานออฟฟิศที่ต้องปรับการทำงานเป็นที่บ้าน หรือหน่วยงานราชการก็ต้องปฏิบัติตาม Social Distancing ด้วยเช่นกัน ทำให้การให้บริการประชาชนจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยา ให้กับหัวหน้าครอบครัวเกษตรกร ครอบครัวละ 15,000 บาท จ่ายครั้งเดียว รวมกว่า 9 ล้านครัวเรือน โดยจะยึดข้อมูลพื้นฐานจาก ที่เกษตรกร ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร และในปัจจุบันพบว่า มีเกษตรกรอยู่ 2 กลุ่ม  คือกลุ่มเกษตรที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และเกษตรกรที่ยังไม่เคยมีการลงทะเบียน

ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลหรือ Farmbook ในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63  และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้ ปัจจุบัน Farmbook มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน  ทั้งนี้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสามาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
ขั้นตอนการติดตั้ง แอพลิเคชั่น Farmbook

ส่วนวิธีการและการใช้งานนั้น เกษตรกรต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Farmbook ทะเบียนเกษตรกรผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์  หรือหมายเลขเกษตรกร 12 หลัก ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาแล้วจะพบหน้าเมนูหลัก ประกอบด้วย แจ้งปลูก หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรเอาไว้ โดย เกษตรกร ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ต้องการปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเพื่อ แจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ

1.การลงทะเบียนและแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก  เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น  เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด  กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย  ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

ขั้นตอนการลงทะเบียน แอพลิเคชั่น Farmbook

2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะ การแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร

3.การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และประวัติจะแสดงประวัติและโครงการ ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด  ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  คาดการณ์ผลผลิต  คาดการณ์กำไร และราคาขาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้

  • ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
  • ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  • เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลทั้งหมดนั้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง ทั้งการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล และเงินช่วยเหลือกรณีเกิดพิบัติภัยต่าง ๆ ด้วย สามารถทำได้อย่าง ง่ายสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลจาก :

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร