ครม.ไฟเขียว!!ไทยผนึกลาว-มาเลย์ฯสิงคโปร์ เชื่อมไฟฟ้า-ท่อก๊าซอาเซียน ๑๖ โครงการ ประกันมั่นคงพลังงาน

0

ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๔๐  เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน บูรณาการด้านไฟฟ้าร่วมลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซื้อ-ขาย ๑๐๐ เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ระหว่างปี ๖๕-๖๖ เชื่อมโยงท่อก๊าซอาเซียนข้ามพรมแดน

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.)  รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๔๐  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม โดยสรุปสาระสำคัญที่ประชุม รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมฯ เช่น 

๑.ด้านไฟฟ้า มีการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (รวม ๑๔ โครงการ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ) โดยมีกำลังไฟฟ้าที่ถ่ายเทระหว่างประเทศสมาชิกรวม ๒๖,๖๔๔ – ๓๐,๑๑๔ เมกะวัตต์ และดำเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้สำเร็จ โดยกำหนดปริมาณการซื้อ-ขายไฟฟ้าสูงสุดที่ ๑๐๐ เมกะวัตต์ชั่วโมง ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

 

๒. ด้านก๊าซธรรมชาติ มีการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดก๊าซร่วมสำหรับภูมิภาค การขยายการเชื่อมโยงและการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติ และการติดตามความคืบหน้า ในการพัฒนาท่อส่งก๊าซข้ามพรมแดน

๓. ด้านถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มีจัดการประชุมของผู้แทนระดับสูงอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม๒๕๖๕  เพื่อรวบรวมแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ลำดับ ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ ถ่านหินสะอาด และเทคโนโลยีการดักจับ การกักเก็บ และการใช้ประโยชน์คาร์บอน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านถ่านหินของอาเซียนให้เป็นทิศทางเดียวกัน

๔. ด้านพลังงานหมุนเวียน สถานะของการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน ในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนพลังงานทดแทนเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้ ของอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๒ ซึ่งอาเซียนตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๖๘


๕. ด้านนโยบายและแผนพลังงานของภูมิภาค ในปี ๒๕๖๕ ได้ริเริ่มความร่วมมือระหว่างอาเซียน ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรปและธนาคาร เพื่อการพัฒนาเอเชีย เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอาเซียนอย่างยั่งยืน และพัฒนาทางการเงิน 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ส่วนการประชุมอื่น ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๙ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีใหม่ เกี่ยวกับพลังงานผ่านโครงการต่าง ๆ 

การประชุม รัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๖ ยังได้หารือเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชาติและแสดงวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความร่วมมือ กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเพื่อสนับสนุน ความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานในภูมิภาคร่วมกัน  

นอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้เสนอโครงการ Southeast Asia Smart Power Program ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาด  ในภูมิภาคและยกระดับการเชื่อมโยงทางพลังงานและส่งเสริมการค้าพลังงานแบบ พหุภาคีในภูมิภาค  และการประกาศผลรางวัลดีเด่นด้านพลังงานอาเซียน ประจำ ๒๕๖๕ ไทยมีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๓ รางวัล