วิ่งสู้ฟัด!! บิ๊กตู่มั่นใจดันไทยฮับผลิตรถ EV บ.ที่ปรึกษาADL ย้ำไทยโตเร็ว ศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

0

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า นายกฯ เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตรถ EV ในภูมิภาค พร้อมเร่งผนวกเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน -พลังงานทดแทน

วันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๖๕  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่วางแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) และมีการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผนวกเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน และความสอดคล้องเชิงนโยบายกับนโยบาย EV และพลังงานทดแทน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเร่งผลักดันแนวทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นสีเขียว รวมทั้งเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านนโยบาย ๓๐@๓๐ เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยภาคเอกชนตอบรับนโยบายและแนวทางสนับสนุนดังกล่าวของรัฐบาลเป็นอย่างดี มีนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยมากขึ้น

โดยบทวิจัยล่าสุดของ Arthur D. Little (ADL) บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก (https://www.adlittle.com/en/insights/report/global-electric-mobility-readiness-index-gemrix-2022) เปิดเผย ‘ดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั่วโลก (Global Electric Mobility Readiness Index – GEMRIX)’ ประจำปี ๒๐๒๒ ว่า 

ไทยอยู่ในลำดับที่ 9 และถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ ‘ตลาด EV กำลังเติบโต’ (Emerging EV Markets) มีคะแนนระหว่าง ๔๐ – ๖๐ คะแนน ซึ่งการสำรวจก่อนหน้าในปี ๒๐๑๘ ไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๓ แสดงให้เห็นว่า ในระยะเวลา ๔ ปี ไทยมีพัฒนาการไปในทางบวกหลายอย่าง อาทิ นโยบายสนับสนุนที่เหมาะสมต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อใช้รองรับอุตสาหกรรม EV และวิถีใหม่ของผู้บริโภค ซึ่ง ADL ยังมองและเชื่อมั่นว่า ไทยจะยังสามารถเป็นผู้นำด้านการผลิต EV ในระดับภูมิภาคได้ แม้จะยังมีความท้าทายบางประการอยู่อีก

Power supply connect to electric vehicle for charge to the battery. Charging technology industry transport which are the futuristic of the Automobile. EV fuel Plug in hybrid car.

นายอนุชากล่าวว่า “รัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำให้อุตสาหกรรมรถ EV ของไทยอยู่ในช่วงเติบโต ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน และออกนโบายที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เตรียมการรองรับความต้องการวิถีใหม่และเพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคในอนาคต โดยรัฐบาลพร้อมเดินหน้า รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงขยายการลงทุนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัยด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

อุตสาหกรรมรถEV เป็น ๑ ใน ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากการลงทุน การจ้างงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากการผลิตรถแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อย่าง อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีบริษัทไทยและต่างชาติเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วกว่า ๑๐ โครงการ บางโครงการได้เริ่มผลิตไปแล้ว

ด้านสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้า(ชาร์จไฟ) สำหรับรถ EV ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมี ๑,๔๔๗ แห่งทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นมาจากช่วงต้นปีที่มีอยู่เพียง ๙๔๔ แห่ง (ข้อมูลเมื่อ ๔ มี.ค.๒๕๖๕) โดยแต่ละแห่งส่วนใหญ่มีหัวจ่ายไฟไม่เกิน๓ หัวจ่ายและกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก ทางรัฐบาลจึงตั้งเป้าให้มีหัวจ่ายไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ หัวจ่าย ครอบคลุมทุกพื้นที่ของปะเทศภายในปี ๒๕๗๕ ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟรถEV ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๕ ปี 

สำหรับกรณีลงทุนสถานีชาร์จไม่น้อยกว่า ๔๐ หัวจ่ายประเภท Quick Charge ส่วนกรณีอื่นให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปี พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Low Priority ราคาหน่วยละ๒.๖๙ บาท แก่ผู้ประกอบการจนถึงปี ๒๕๖๘ ซึ่งหากเกิดการลงทุนตั้งสถานีชาร์จได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากจะรองรับการใช้งานรถEV ได้อย่างเพียงพอแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแต่ละท้องที่จากการลงทุนและใช้บริการชาร์จไฟด้วย