ด่วน!! กพท. ประกาศขยายเวลาปิดน่านฟ้าไทย ห้ามทั่วโลกบินเข้าประเทศ สกัดเชื้อโควิด -19

0
ด่วน กพท.ประกาศขยายเวลาปิดน่านฟ้า

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย.ประกาศขยายเวลาปิดน่านฟ้า “ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)” สกัดเชื้อโควิด-19

วันที่ 15 เม.ย. รายงานข่าวจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเรื่อง “ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)” โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563

และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 เม.ย.2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการ กพท. จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร (เครื่องบินโดยสาร) ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยาน (สนามบิน) ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 19 เม.ย. เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 23.59 น.
2. การอนุญาตการบินที่ กพท. ได้ออกให้แก่เครื่องบินโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม  1.ให้เป็นอันยกเลิก
3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย