โอกาสลงทุน!! BTS เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้เสริมความยั่งยืน เสนอขายครั้งแรกในไทย สูงสุด ๔.๗๐% ต่อปี อันดับน่าเชื่อถือ ‘A’

0

BTS เคาะดอกเบี้ย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ๔ รุ่น ระหว่าง ๒.๘๐% – ๔.๗๐% ต่อปี พร้อมเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในไทย ช่วง ๒๕ พ.ย. และ ๒๘-๒๙ พ.ย.นี้ ผ่าน ๕ สถาบันการเงินชั้นนำ

วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTS) ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) จำนวน ๔ รุ่น ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อายุประมาณ๒ ปี ถึงอายุประมาณ ๑๐ ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ๒.๘๐% – ๔.๗๐% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน

จะเสนอขายระหว่างวันที่ ๒๕ และ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายนนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ๕ แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

สำหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

-รุ่นอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ๓๐ วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ๒.๘๐% – ๒.๙๕% ต่อปี

-รุ่นอายุ ๔ ปี ๕ เดือน ๒๙ วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ๓.๗๐% – ๓.๘๕% ต่อปี

-รุ่นอายุ ๗ ปี ๕ เดือน ๒๙ วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ๔.๒๐% – ๔.๓๕% ต่อปี

-รุ่นอายุ ๙ ปี ๑๑ เดือน ๓๐ วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ๔.๕๕% – ๔.๗๐% ต่อปี

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของแต่ละรุ่นอีกครั้งหนึ่ง

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน เพราะหุ้นกู้ SLB เป็นมิติใหม่สำหรับการลงทุนที่จะตอกย้ำว่า เรื่องของความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับทุกคน และเป็นพัฒนาการด้านการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริษัทด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการตามภาระผูกพันเพิ่มเติม โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการดำเนินงานตามภาระผูกพันดังกล่าว จะอ้างอิงกับผลสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

สำหรับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ มี ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทในปัจจุบัน) โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ ๘% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน ๙ ปี หรือ ภายในปี ๒๕๗๔

และ ๒) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทมีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๑๐% ในแต่ละปีของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว สำหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)

นายสุรยุทธกล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย ๑๐% ของการดำเนินงาน”