เปิดขั้นตอนลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาท

0
อาชีพอิสระ,ผู้มีรายได้ประจำ,โควิด19,โควิด-19,เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,วงเงินกู้ 50,000 บาท,วงเงินกู้ 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ และโครงการสินเชื่อพิเศษ สําหรับผู้มีรายได้ประจํา ตามมติ ครม.

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน และ“ผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน ให้ประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท และธ.ก.ส. 20,000 ล้านบาท) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
อาชีพอิสระ,ผู้มีรายได้ประจำ,โควิด19,โควิด-19,เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,วงเงินกู้ 50,000 บาท,วงเงินกู้ 10,000 บาท
โครงการกู้ฉุกเฉิน10,000บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

 • ลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น
 • คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 • เลือก เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
 • กรอกรายละเอียด
 • ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงิน ภายใร 5 วันทำการ
 • โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
อาชีพอิสระ,ผู้มีรายได้ประจำ,โควิด19,โควิด-19,เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,วงเงินกู้ 50,000 บาท,วงเงินกู้ 10,000 บาท
ข้นตอนการกู้โครงการกู้ฉุกเฉิน10,000บาท

โครงการสินเชื่อพิเศษ สำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

อาชีพอิสระ,ผู้มีรายได้ประจำ,โควิด19,โควิด-19,เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,วงเงินกู้ 50,000 บาท,วงเงินกู้ 10,000 บาท
โครงการกู้พิเศษ รายได้ประจำ50,000บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการสินเชื่อพิเศษ

 • ลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อพิเศษ” ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น
 • คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 • เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
 • กรอกรายละเอียด
 • สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน
อาชีพอิสระ,ผู้มีรายได้ประจำ,โควิด19,โควิด-19,เปิดขั้นตอนลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,วงเงินกู้ 50,000 บาท,วงเงินกู้ 10,000 บาท
ขั้นตอนการกู้โครงการกู้พิเศษ รายได้ประจำ50,000บาท

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน