สร้างโอกาสธุรกิจ!! บิ๊กตู่ดันศก.ดิจิทัลไทยโตยาว สร้างมูลค่า ๖.๙ แสนล้านบาท

0

นายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะยาว คาดการณ์มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง ๖.๙ แสนล้านบาทในปี ๒๕๖๗

วันที่ ๔ ต.ค.๒๕๖๕ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๗ มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง ๖.๙ แสนล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ที่จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับ สถาบันไอเอ็มซี ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของข้อมูลรายได้และการจ้างงาน พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 25 จากปี ๒๕๖๓ มูลค่ารวม ๘.๙๘ แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณารวมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ พบว่ามีการขยายตัวร้อยละ ๑๔.๓๓ หรือมีมูลค่ารวมอยู่ที่ ๑.๕๘ ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงที่สุด มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ ๓๗ ด้วยมูลค่า ๓.๔๖ แสนล้านบาท

การเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย และการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการทำงานจากระยะไกล (Work from home) ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันไอเอ็มซี ยังได้คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมที่จะเติบโตมากที่สุดในช่วง ๓ ปีจากนี้ (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗) คือ บริการดิจิทัลและ Big Data อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ตามลำดับ โดยจะทำให้อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย มูลค่าอุตสาหกรรมจะสูงขึ้นถึง ๖.๙ แสนล้านบาทในปี ๒๕๖๗

นายอนุชา ฯ กล่าวว่า “รัฐบาลประเมิน และเตรียมการวางแผน กำหนดนโยบายให้รองรับ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลที่กำลังเติบโตทั้งในไทย และในกระแสโลก โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงช่องทาง และโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะยาว พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม” 

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการ

สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลของไทยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆทั้งในระดับโลกและเอเชีย ดีป้าเพิ่งรายงานว่าปี ๒๕๖๔ อุตสาหกรรทดิจิทับไทยโตกระฉูดถึง ๒๕% มูลค่า ๘.๙๘ แสนล้านบาท ท่ามกลางความวิตกของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญและจะมีบทบาทครอบคลุมทั้งการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆมากมายในอนาคตอย่างไม่อาจปฏิเสธได้!!