เร่งปั้มรายได้!! พาณิชย์ปลื้มค้าชายแดนพุ่ง เฉพาะ ๔ ปท.เดือนเดียวมูลค่าแสนล้าน เพิ่มขึ้น ๒๗.๔๖%

0

ข่าวดีบ่งบอกโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ ดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ มองจากการค้าชายแดน-ผ่านแดนโดยรวมโตต่อเนื่อง เดือนส.ค.ขยายตัว ๔.๕๐% มูลค่ากว่า ๑.๕ แสนล้านบาท เฉพาะมาเลเซีย เมียนมา กัมพูชาและสปป.ลาวมูลค่ากว่า ๙.๙ หมื่นล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อน และเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฟื้นตัวทำให้ดีมานด์เพิ่ม

วันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๖๕ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนสิงหาคม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕๔,๒๙๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔.๕๐% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๘๘,๒๓๔ ล้านบาท ลดลง ๓.๑๘% และการนำเข้ามูลค่า ๖๖,๐๖๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๖.๘๙% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๒,๑๗๒ ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับ ๔ ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว)เดือนสิงหาคม มีมูลค่าการค้ารวม ๙๑,๙๗๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๗.๔๖%

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๕๖,๘๔๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๙.๖๓% และการนำเข้ามูลค่า ๓๕,๑๒๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๔.๐๙% โดยมาเลเซียยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมามูลค่าส่งออก ๑๖,๒๓๔ ล้านบาท (+๒๐.๔๗%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา  และ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

กัมพูชา มูลค่าส่งออก ๑๕,๔๒๗ ล้านบาท (+๓๔,๗๕%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ

สปป.ลาว มูลค่าส่งออก ๑๒,๗๓๖ ล้านบาท (+๒๘.๗๕%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ และ น้ำตาลทราย

เมียนมา มูลค่าส่งออก ๑๒,๔๕๒ ล้านบาท (+๓๗.๗๘%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันดีเซล และ น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ

ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ)เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีมูลค่ารวม ๖๒,๓๒๒ ล้านบาท ลดลง ๑๗.๔๕% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๓๑,๓๘๕ ล้านบาท ลดลง ๓๓.๖๒% และการนำเข้ามูลค่า ๓๐,๙๓๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๙.๖๖% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลักมูลค่าส่งออก ๑๑,๑๖๘ ล้านบาท (-๕๕.๑๕%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา  ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ

รองลงมาเป็นเวียดนาม มูลค่าส่งออก ๔,๗๙๙ ล้านบาท (+๕๑.๔๖%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ฯ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  และสินค้าปศุสัตว์อื่น ๆสิงคโปร์ มูลค่าส่งออก ๔,๔๘๑ ล้านบาท (+๒.๓๖%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  แผงวงจรไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศฯและประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก ๑๐๙๓๗ ล้านบาท (-๒๖.๒๘%)

ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดน ๘ เดือนของปี ๒๕๖๕ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๓,๘๗๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓.๑๘% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๖๘๒,๘๔๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๐.๑๑% และการนำเข้ามูลค่า ๔๗๑,๐๒๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๗.๙๘% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๑๑,๘๒๔ ล้านบาท

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกยังคงเป็นเรื่องของ เงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ช่วยให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น โดยล่าสุด ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ ๓๖.๙๒๘ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฟื้นตัว ส่งผลต่อการขยายตัวภาคการผลิตและการบริโภค ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซีย มีการนำเข้าสินค้ารถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้น ๓๘๙.๔๒% และยางรถยนต์ เพิ่มขึ้น ๑๓๑.๔๒% และกัมพูชานำเข้าสินค้าแผงวงจรไฟฟ้า  เพิ่มขึ้น ๖๑๘.๙๑% และผ้าผืนและด้าย เพิ่มขึ้น ๙๓.๔๑%