ล็อกดาวน์ 14 จังหวัดประกาศ ห้ามเดินทางเข้า-ออก ควบคุมหยุดการแพร่ระบาดโควิด-19

0
ล็อกดาวน์ 14 จังหวัดประกาศ ห้ามเดินทางเข้า-ออก คุม โควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 54 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,423 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 2 ราย รวมสะสมเป็น 32 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้รวม 940 ราย    ( 9 เม.ย 63 ) ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยกระดับความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่

ด่านตรวจสะกัด เชื้อไวรัส โควิด-19

ล่าสุดวันที่ 9 เม.ย. ขณะนี้มีทั้งหมด 14 จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
ด่านตรวจโควิด-19 จ.สงขลา

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

สำหรับ 14 จังหวัดที่มีการประกาศ ล็อกดาวน์ ดังนี้
1. เชียงราย ระหว่าง 9-30 เมษายน 2563
2. ตาก ระหว่าง 2-16 เมษายน 2563
3. น่าน ระหว่าง 5-30 เมษายน 2563
4. แพร่ ระหว่าง 10-17 เมษายน 2563
5. ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
6. บึงกาฬ ระหว่าง 7-30 เมษายน เป็นต้นไป
7. ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม-30 เมษายน 2563

 

8. สงขลา ระหว่าง 6-30 เมษายน 2563
9. สตูล ระหว่าง 3-30 เมษายน 2563
10. ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
11. ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
12. นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
13. เมืองพัทยา ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน)
14. ระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป