เกษตรกรไทยต้องรวย!! ก.เกษตรปลื้มโมเดลเศรษฐกิจ BCG-เทคโนฯ ๔.๐ คืบหน้า เจาะ ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๗,๐๐๐ ตำบล

0

กระทรวงเกษตรฯและทุกภาคีภาคส่วน เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทุกจังหวัดครอบคลุม ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้านกว่า ๗,๐๐๐ ตำบล ๘๗๘ อำเภอผ่านเกษตรกรรมยั่งยืน ผสานเทคโนโลยี ๔.๐ และศาสตร์พระราชา คาดดำเนินการครบ ๗,๔๓๕ ตำบลภายในเดือนหน้า

วันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๖๕ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคีภาคส่วนกำลังเร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทุกจังหวัดเป็นกลยุทธ์ใหม่ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมลึกลงไปใน ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๗,๐๐๐ ตำบล ๘๗๘ อำเภอ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ด้วยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

โดยรมว.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยโดยเฉพาะปัญหาความยากจน หนี้สินและความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เร่งจัดตั้งกลไกพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เสร็จโดยเร็ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนกล่าวถึงความคืบหน้าว่า 

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล คาดว่าจะครบ ๗,๔๓๕ ตำบลภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วนในแต่ละตำบล โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

“นับเป็นครั้งแรกที่มีโครงสร้างและระบบการพัฒนาภาคเกษตรที่หยั่งลึกลงถึงตำบลหมู่บ้านชุมชนใน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อดึงพลังชุมชน (Community Empowerment) ออกมารวมพลังการแก้ไขปัญหาในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาสู่อนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งมีปลัดอำเภอ เกษตรตำบล อบต.และอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) เป็นแกนหลักร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านตำบลเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอระดับจังหวัดและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือศูนย์ AIC แต่ละจังหวัดโดยมีหน้าที่จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรแบบยั่งยืนภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ

เช่น โครงการพัฒนาระบบชลประทานชุมชน โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการศูนย์บริการจัดการดิน-ปุ๋ยชุมชน โครงการร้านค้าสีเขียว (Green Shop) แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพืช-ประมง-ปศุสัตว์ โครงการช่างเกษตร โครงการเกษตรพลังงาน โครงการเกษตรสุขภาพ และโครงการเกษตรท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อปักหลักวางหมุดหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนลงไปถึงระดับชุมชนหมู่บ้าน ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ตลาดนำการผลิต-เทคโนโลยีเกษตร 4.0-เกษตรปลอดภัย-เกษตรยั่งยืน-เกษตรมั่นคง การบูรณาการทำงานเชิงรุกทุกภาคส่วน และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ (Area based) ให้ บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)