ครม.เพิ่มมาตรการไฟฟ้าฟรี ลดภาระประชาชนผลกระทบจากโควิด-19

0
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยที่ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยที่ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดภาระประชาชน

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)มี มติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบไปด้วยมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการ โดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยไม่มีเบี้ยปรับ

มาตรงการช่วยเหลือไฟฟ้าฟรี ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงินประมาณ 9,375 ล้านบาทดังนี้

1.ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2563) ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 3,029 ล้านบาทมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ รวม 6.435 ล้านราย

โควิด-19,โควิด19,กฟน.,กฟภ.,ครม.,ค่าไฟฟรี,ค่าไฟฟ้า,นฤมล ภิญโญสินวัฒน์,ไฟบ้าน
ครม.เห็นชอบไฟฟ้าฟรี

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 6,346 ล้านบาท จำนวน 4.265 ล้านราย

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์