“ไทยภักดี” ประกาศชน “คณะราษฎร” ก้าวแรกประชาธิปไตยไทย ที่ผิดพลาด!

0

“ไทยภักดี” ประกาศชน! ปลุกความจริง “คณะราษฎร 2475” แย่งชิงพระราชอำนาจจากสถาบันฯ ก้าวแรกประชาธิปไตยไทย ที่ผิดพลาด!?

สืบเนื่องจาก พรรคไทยภักดี ได้โพสต์ผ่านเพจสาธารณะของทางพรรค เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเชิญชวนสื่อมวลชน ร่วมฟังคำประกาศพรรคไทยภักดี “๙๐ ปี ประชาธิปไตยไทย กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิด” วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพรรคไทยภักดี

ทั้งนี้ในคำประกาศ พรรคไทยภักดี ในเรื่อง 90 ปีประชาธิปไตยไทย กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิด มีรายละเอียดว่า

เมื่อคณะราษฎร 2475 ได้ปฏิวัติสยาม เป็นการแย่งชิงพระราชอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ มาสู่พวกพ้องของตนเอง

สร้างระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) หาได้เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็หาไม่ ระบอบคณาธิปไตยดังกล่าวไม่ได้ฟังเสียง อันแท้จริงของประชาราษฎร แต่ประการใด

และเป็นแค่การผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันขึ้นครองอำนาจ ของคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหาร หรือนักการเมืองทุนสามานย์เผด็จการรัฐสภา

เป็นเพียงสมบัติผลัดกันชม ทำให้ประชาธิปไตยของไทยไร้การพัฒนา เนื่องจากมีจุดเริ่มต้น ที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด และยังคงผิดมาจนถึงปัจจุบัน
ระบอบการเมืองการปกครอง ของประเทศไทยหาได้ดำเนินไปตาม พระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ให้กับประเทศไทยก็หาไม่

ด้วยทรงต้องการให้ประเทศไทย มีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุข แบบราชอาณาจักรที่เรียกว่า Constitutional monarchy หาใช่แบบสาธารณรัฐไม่
ทำไม Constitutional monarchy ซึ่งชื่อที่ควรเรียกคือ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะเป็นคำตอบของระบอบการเมืองการปกครอง ของประเทศไทย

ประการแรก ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะช่วยป้องกันวงจรอุบาทว์คณาธิปไตยอันเป็นสมบัติผลัดกันชม ระหว่างเผด็จการทหารและนักการเมืองทุนสามานย์เผด็จการรัฐสภา

เพราะราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ จะเป็นการทรงใช้พระราชอำนาจอธิปไตย ผ่านสามสถาบันหลักของประเทศคือ นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลัก The king can do no wrong. โปรดเกล้าในการให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในขณะที่ราชประชาสมาสัย อันหมายถึงการอาศัยกันอย่างเท่าเทียม ระหว่างพระราชากับประชาชนจะช่วยให้ประชาชน ได้มีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เคียงบ่าเคียงไหล่ ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง อันเป็นปัจจัยป้องกัน ไม่ใช่คณะบุคคลใดๆ ลุแก่อำนาจ โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง ของประชาชน

ประการที่สอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะเป็นศูนย์รวมดวงใจ ของคนไทยทั้งชาติ ป้องกันความแตกแยกทางความคิดที่อาจจะเกิดจากคณะบุคคลหลายฝ่าย ยุยงให้แผ่นดินแตกแยก ด้วยความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

การมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจและศรัทธา จะช่วยคลี่คลายความแตกแยก ทางความคิดเห็นทางการเมือง ให้สามารถหลอมรวมประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ ภายใต้ศูนย์รวมดวงใจและศรัทธา ที่เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ดังที่เคยเป็นมาแล้วในอดีต

ประการที่สาม ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย สามารถให้เกิดการใช้พระราชอำนาจพิเศษหรือ Royal Prerogative ซึ่งเป็นสิ่งที่มีตามปกติอยู่แล้ว อันได้แก่พระราชอำนาจในการให้กำลังใจ พระราชอำนาจในการตักเตือน พระราชอำนาจในการยับยั้งรัฐบาล

โดยที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ต้องเข้าประชุมถวายรายงาน การบริหารราชการแผ่นดิน อย่างเป็นทางการ ให้พระมหากษัตริย์ทรงรับทราบเป็นประจำ ดังเช่น อังกฤษ นอรเวย์หรือสวีเดน

เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้ Royal Prerogative ในการให้กำลังใจ ตักเตือน และยับยั้งการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ที่อาจจะพลาดพลัง หรือที่ยังไม่สมควร มิให้เกิดผลร้ายต่อบ้านเมืองและประชาชน

พรรคไทยภักดี ขอแถลงคำประกาศสนับสนุน ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ราชประชาสมาสัย และพระราชอำนาจพิเศษ (Royal Prerogative) เพื่อพัฒนา ระบอบการปกครองบ้านเมือง และราชอาณาจักรไทย ให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงคือ ประชาราษฎรเป็นผู้มีสิทธิมีเสียง ในการปกครองบ้านเมือง ให้บ้านเมืองเกิดความวัฒนาสถาพร ยั่งยืนราบรื่นเรียบร้อย ต่อไปในอนาคตกาล

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=557580905869172