ภูเก็ตอ่วม ยอดผู้ป่วยพุ่ง ธุรกิจโรงแรมสั่งปิด

0
ผู้ว่าภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เซ็นคำสั่งจังหวัดปิดโรงแรมทุกประเภท สกัดโควิด มีผลวันที่ 4 เม.ย. ที่ไหนไม่มีนักท่องเที่ยวปิดทันที

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่าภูเก็ตมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 13 ราย และมีผู้ป่วยสะสม แล้ว 100 ราย เพื่อหยุดการแพร่ระบาด ผู้ว่าภูเก็ตเซ็นคำสั่งจังหวัดปิดโรงแรมทุกประเภท

ผู้ว่าภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เซ็นคำสั่งจังหวัดปิดโรงแรมทุกประเภท สกัดโควิด มีผลวันที่ 4 เม.ย. ที่ไหนไม่มีนักท่องเที่ยวปิดทันที ที่ยังมีคนพักให้แจ้งจำนวน-ชื่อ กักตัวหากป่วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่าจังหวัดภูเก็ต ตรวจทั้งหมดจำนวน 1322 ราย พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 100 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 15 ราย กำลังรักษาอยู่ 60 ราย อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จ.ภูเก็ต

จากสถาณการณ์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เซ็นคำสั่งจังหวัดสั่งปิดโรงแรมทุกประเภท โดยใจความระบุว่า ” คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1797/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 “

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 และข้อ7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่หนึ่ง) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม. พ.ศ. 2547 ทุกประเภทและสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้น โรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงแรมที่มีผู้พักอยู่ก่อนซึ่งคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้พักต่อไป จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องทั้งหมดแล้วให้ปิดทันทีโดยไม่มีการรับผู้เข้าเพิ่มอีก

ทั้งนี้ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวน และรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

” คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1797/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 “