13 กลุ่มอาชีพ ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิวห้ามออก 4 ทุ่ม – ตี 4

0
นายก,โควิด-19,เคอร์ฟิว,นายกรัฐมนตรี
นายกประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. ห้ามออกนอกเคหะสถาน ถูกประกาศในวันที่ 2 เม.ย. 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายกประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. ห้ามออกนอกเคหะสถาน ถูกประกาศในวันที่ 2 เม.ย. 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเขตเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร

อาชีพที่ได้รับอนุญาต ยกเว้น จากมาตรการเคอร์ฟิว ดังนี้

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
 2. การธนาคาร
 3. การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
 4. การขนส่งผลผลิตการเกษตร
 5. การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
 6. การขนส่งหนังสือพิมพ์
 7. การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 8. การขนส่งพัสดุภัณฑ์
 9. การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยต้องมีเอกสารรับรอง
 10. การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก
 11. การขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
 12. การเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ
 13. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ มีเหตุจําเป็นอื่น ๆ โดยได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ประชาชนต้องทำตาม หากผู้ใดฝ่าฝืน โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

อาชีพยกเว้นช่วงเคอร์ฟิว

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า