ดร.แสงเทียน เปิดผลการวิเคราะห์ “ช่วงเทศกาลปีใหม่” มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

0

เตือนระวัง นักเที่ยว!! ดร.แสงเทียน เปิดผลการวิเคราะห์สุดอึ้ง “ช่วงเทศกาลปีใหม่” มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่ทุกคนสามารถช่วยได้!!

ผลการวิเคราะห์ชี้ผู้เสียชีวิตมากสุดช่วงปีใหม่ เตือนทุกฝ่ายร่วมกันลดผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
อาจารย์ด้านเวชระเบียน ม.มหิดล และประธานยุทธศาสตร์วิจัย สถาบันทิศทางไทย
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จากการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเวชระเบียนเพื่อการจัดทำเวชสารสนเทศในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าจากการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของผู้ป่วยรายเดือนนั้นมีการเข้ามารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยที่ต้องนอนพักค้างเพื่อรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม

ซึ่งทำให้ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์มีภาระมากมาตั้งแต่ช่วงก่อนปลายปีแล้ว และด้วยปัจจัยหลายประการในช่วงของการเปลี่ยนแปลงวันหยุดระหว่างภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้อยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมและคาบเกี่ยวกับช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ก็อาจส่งผลให้มีการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วย

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ทำการตัดค่าแนวโน้มและค่าอื่นๆ ตามหลักการคำนวณทางวิชาการด้วยการประมวลผลจากข้อมูลรายเดือนต่อเนื่องกันหลายปีก็จะทำให้เหลือเพียงข้อมูลของจำนวนดัชนีของแต่ละเดือนที่เรียกว่า ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) เพื่อตอบคำถามที่หลายๆ คนสังสัยว่าการตายในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยนั้นน่าจะมีโอกาสการเสียชีวิตในช่วงใดมากกว่ากัน

ข้อมูลจากปี ๒๕๖๒ นั้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตช่วง ๗ วันของเทศกาลปีใหม่ ๔๖๓ รายและมีผู้เสียชีวิตช่วง ๗ วันของเทศกาลสงกรานต์ ๓๘๖ ราย จากข้อมูลในช่วง ๗ วันช่วงปีใหม่ ๒๕๖๓ คือตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ก็พบว่าจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ๓,๔๒๑ ครั้งเฉลี่ยวันละประมาณ ๔๘๙ หรือเกือบ ๕๐๐ ครั้งต่อวัน มีผู้บาดเจ็บ ๓,๔๙๙ คนเฉลี่ยวันละประมาณ ๕๐๐ คน มีผู้เสียชีวิต ๓๗๓ คน เฉลี่ยวันละประมาณ ๕๓ คน (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ, ๒๕๖๓)

ส่วนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาอาจนำมาศึกษาเปรียบเทียบไม่ได้เนื่องจากมีผลจากปัจจัยของการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีเพียง ๑๖๗ รายเท่านั้น แต่ก็พอจะใช้ข้อมูลก่อนหน้ามาพิจารณาก็จะพบว่ามีจำนวนการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่มากกว่า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการศึกษาพบว่า ช่วงของการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม ดังกราฟที่แสดงค่าดัชนีฤดูกาลของผู้ป่วยที่เสียชีวิต

ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ นี้ให้มาก โดยการบูรณาการทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการเสียชีวิตมากสุดในช่วงตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคมแล้ว แม้จะพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากสุดในวันที่ ๑ มกราคมก็ตาม การช่วยกันดำเนินการป้องกันตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม เป็นต้นไปจึงมีความสำคัญที่จะช่วยกันเพื่อลดการเสียชีวิตในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ และการเลี้ยงฉลองซึ่งปกติก็มีมากอยู่แล้วแต่ปีนี้มีปัจจัยที่อาจมาจากการฉลองผลของการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. ทั่วประเทศซึ่งก็อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ในปีใหม่นี้