ใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

0
ใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

ใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุสามารถใช้ได้ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เป็นมาตราการจากกรมการจขนส่งทางบก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ ได้รับนโนบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน ผ่อนผันระยะเวลาหรืออายุของใบขับขี่ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 

ใบขับขี่หมดอายุ,กรมการขนส่งทางบก,โควิด-19
ใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ จนกว่าจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน
  • และยังให้งดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  • งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
  • กรณีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วไม่เกินหนึ่งปี ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ และให้มาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
  • ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้าอบรมแล้วจำนวนกว่า 40,000 ราย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมที่ผ่านมาสามารถนำผลการอบรมมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือดูรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dlt-elearning.com/ กรมขนส่งทางบก