สถาบันทิศทางไทย วิเคราะห์ชัดเจน ร่างรัฐธรรมนูญของ​ iLaw​ ผิด​กฏหมาย​ขัดรัฐธรรมนูญ​

0

ร่างรัฐธรรมนูญของ​ iLaw​ ผิด​กฏหมาย​ขัดรัฐธรรมนูญ​ เพราะ​ iLaw​ ยอมรับว่ารับเงินต่างชาติ​ /สถาบันทิศทางไทย

แม้​ใน​ ม.256​ จะเปิดช่องทางการยื่นเสนอร่างแก้รธน.โดยประชาชนเอาไว้​ โดย​ ประชาชน​ 50,000​ ชื่อสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้

ซึ่ง​ iLaw​ ได้ใช้ช่องทางนี้​ เสนอร่างแก้รธน.ของ​ iLaw​ ขึ้นมาอีก​ 1​ ร่าง​ โดยมีผู้รับรองมากกว่า​ 50,000​ รายชื่อถูกต้อง

แต่ต่อมา​ มีการเปิดเผยว่า​ iLaw​ เป็นองค์กรที่ได้รับเงินสนุบสนุนจากต่างชาติ​ ซึ่งก็คือ​ Open​ Society​ Foundation ของ​ George​ Soros​ พ่อมดการเงินที่เคยโจมตีค่าเงินบาทของไทยในปี​ 2540​ มาแล้ว

ซึ่ง​ iLaw​ ก็ยอมรับว่าเป็นความจริง

ประเด็นก็คือ​ รัฐธรรมนูญไทยถือเป็นกม.สูงสุดของชาติ​ องค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากต่างขาติเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทย​ สามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบใดแบบหนึ่งได้หรือไม่?

เรื่องนี้มีข้อบัญญัติที่ระบุเอาไว้เรื่องการดำเนินการของพรรคการเมืองที่สามารถเอามาพิจารณาเป็นบรรทัดฐานได้​

ตาม​ พรป.พรรคการเมือง​ 2560​

มาตรา 75 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดจาก
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน​ หรือนอกราชอาณาจักร
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล​ ผู้ไม่มีสัญชาติไทย

ซึ่งชัดเจนว่า​ รัฐธรรมนูญมีข้อห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองรับเงินจากต่างชาติอย่างชัดเจน​ ไม่ว่าจะผ่านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะสามารถดำเนินการได้​

ด้วยหลักการที่ชัดเจนก็คือ​ ไม่ให้การดำเนินการทางการเมืองถูกแทรกแซงหรือครอบงำจากต่างชาติ​ ไม่ว่าจะด้วยตัวบุคคลหรือนิติบุคคล​หรือองค์กร​หรือตัวแทน​ใดๆได้

แต่ในกรณีของ​ iLaw​ ซึ่งไม่ใช่พรรคการเมือง​ แต่เป็นองค์กรที่รับเงินต่างชาติเข้ามาเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย​ สมควรจะถูกพิจารณาอย่างไร?

ประเด็นก็คือ​ หลักใหญ่ใจความของรัฐธรรมนูญต้องการห้ามไม่ให้มีช่องทางแทรกแซงหรือครอบงำทางการเมืองจากต่างชาติ​ ไม่ว่าในระดับใด​ ใช่หรือไม่?

การรับเงินสนับสนุนจากต่างชาติถือว่าเป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงำการเมืองได้ใช่หรือไม่?

การเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใช่หรือไม่?

iLaw​ แม้ไม่ใช่พรรคการเมือง​ แต่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใช่หรือไม่?

iLaw​ รับเงินจากองค์กรของโซรอสซึ่งเป็นองค์กรต่างชาติ

องค์กรของโซรอสคือ​ Open​ Society​ Foundation คือองค์กรที่ถูกต่อต้านจากหลายประเทศว่าให้ทุนสนับสนุนการแทรกแซงทางการเมืองในประเทศต่างๆโดยเอาข้ออ้างประชาธิปไตยมาบังหน้า​

การรับเงินจากโซรอส​ซึ่งเป็นต่างชาติ เพื่อทำกิจกรรมเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ​ ถือเป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติแทรกแซงหรือครอบงำการบัญญัติกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่หรือไม่?

การเปิดใช้ต่างชาติแทรกแซงหรือครอบงำการเมืองไทย​ ขัดต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่?

แม้ว่าจะมีรายชื่อครบถ้วนตาม​ ม.256​ ไม่ผิดรัฐธรรมนูญ​ แต่องค์กรที่เป็นตัวตั้งตัวตีเสนอร่างคือ​ iLaw​ รับเงินจากต่างชาติ​ผิดต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน​

คำถามคือ​ ระหว่าง​ การดำเนินการเสนอแก้ไข​รธน.ถูกตาม​ ม.256​ กับ​ การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการสนับสนุนเงินทุนจากต่างชาติซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ​ดัง​ปรากฏชัดในพรป.พรรคการเมือง​ อย่างไหนมีน้ำหนักควรแก่การนำมาให้ความสำคัญมากกว่า?

ย่อมต้องเป็น​อย่างหลัง​ ซึ่งแม้พรรคการเมือง​ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีสถานะสูงสุดตามกฎหมายยังไม่สามารถทำได้​ องค์กรทางการเมืองอื่นๆ ก็ย่อมต้องปฏิบัติบนบรรทัดฐานเดียวกัน​

ไม่เช่นนั้น​ก็เท่ากับ​ องค์อธิปัตย์ของรัฐจะถูกแทรกแซงหรือครอบงำจากต่างชาติในทันที

ด้วยเหตุนี้​ ร่างแก้รัฐธรรมนูญของ​ iLaw​ จึงเป็นร่างที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย​ ขัดรัฐธรรมนูญ​ และสุ่มเสี่ยงต่อการคุกคามจากต่างชาติต่อองค์อธิปัตย์ของรัฐไทย​ มาแล้วตั้งแต่ตอนที่​ iLaw​ ยอมรับว่ารับเงินต่างชาติจริง