อธิบดีสถ. ชู “แผนพัฒนาทุกระดับ” เป็นเครื่องมือสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ยั่งยืน

0

จากที่วานนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ทั้งนี้เป็นจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยมีสุดยอดผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สานพลังองค์กร…ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแผนพัฒนาทุกระดับในฐานะเครื่องมือ หรือปัจจัยในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ อธิบดีสถ. กล่าวด้วยว่า การสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ที่มีระบบบริหารจัดการมาจากศักยภาพของชุมชน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการขับเคลื่อนที่นำโดยภาคส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

“แผนพัฒนาทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการนำบริบทของชุมชนน่าอยู่ในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ มีการกำหนดทิศทางร่วมกัน ผ่านกระบวนการจัดทำแผน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และนำไปสู่การปฏิบัติ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา ทั้งต้องติดตาม ทบทวน ปรับปรุงแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

การสร้างชุมชนน่าอยู่ ต้องสานพลังองค์กรผ่านแผนชุมชน เชื่อมโยงด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดศักยภาพการพัฒนา การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทุกคนต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีความสะอาด เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค มีการพัฒนาที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกัน โดยหยิบยกทุนทางสังคมเป็นพลังผลักดันให้แผนชุมชน มีชีวิต เกิดผลในทางปฏิบัติ ต่อยอดสู่กิจกรรมยั่งยืนด้านอื่น ๆ” อธิบดี สถ. กล่าว

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาตำบล รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง ในนามของประชาชนในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการยกระดับชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เป็น “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”  “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” พร้อมทั้งได้ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” “ศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน” “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลและการวิจัยชุมชน”.

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/3708333335855664/?d=n