คนไทยต้องช่วยกันหยุด ชุดความคิดผิดๆที่เลวร้ายให้หายไปจากสังคมไทย รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

0

จากที่วันนี้(28ต.ค.63) รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา  ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม พฤติกรรมของเด็กเยาวชนในการแสดงออก ซึ่งมีความน่าสนใจนำมาคิดพิจารณาร่วมกันยิ่ง!!!

จากกรณี ที่มีการเรียกร้องการชุมนุม จนเกิดความวุ่นวายมากมายซ้ำเติมสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยโดยรวมจากการเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งจากการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า

การใส่ชุดความคิดที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา และมีการดำเนินการเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างแนวร่วมเชิงความคิด ด้วย “จิตวิทยามวลชน ผ่านช่องทางการสื่อสารในสังคมออนไลน์

โดยจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สามารถสังเคราะห์รูปแบบของชุดความคิด ที่สร้างความเห็นต่าง จากชุดความคิด เพื่อสร้างการแยกกลุ่มคนในการผลักดันความคิดและการดำเนินการอื่นเพื่อให้คนเหล่านั้น ได้ทำตามสิ่งที่กลุ่มผู้ให้ชุดความคิดต้องการ เช่น การด้อยค่าจากทุกวิถีทางไม่ว่าจะด้วยวาทกรรม คำหยาบคาย (เช่น กรณีที่แสดงวาทกรรมว่านายกฯ เป็นคนโง่) ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทุกรูปแบบ จนไปถึงการให้ร้าย จาบจ้วง สถาบันฯ โดยแสดงชุดความคิดดังกล่าว ได้ดังนี้

จึงขอเรียกร้องไปยังชาวไทยทุกภาคส่วนให้หยุดชุดความคิด ที่เป็นชุดความคิดผิดๆ ที่เลวร้ายสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดแก่สังคมไทย อันจะส่งผลต่อการมุ่งทำลายความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยที่หยั่งรากลึกมาอย่างยาวนานของสังคมไทย และจะเป็นจุดแข็งที่สุดทางยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์ของการท่องเที่ยวโลกของคนที่จะโหยหาวัฒนธรรมที่ดีงามของชนชาติไทยต่อไปอย่างประเมินค่ามิได้ และสร้างสังคมอันเป็นสุขของชาวไทยอีกตราบนานเท่านาน