ดร.นิว ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ ยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข!?!

0

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค โดยระบุข้อความว่า

คำประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ
ข้าพเจ้าขอจัดตั้ง “คณะปฏิวัติชาติ” ให้เป็นของประชาชน มีจุดประสงค์ในการสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถือประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการปกครองที่ถูกต้อง
“คณะปฏิวัติชาติ” ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จักสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ให้เป็นความจริง
“…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร…”
ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ
ประกาศ ณ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมากพ้นรำพันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมายเหตุประกอบคำประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ
1.คำว่า “ปฏิวัติ” ในชื่อของ “คณะปฏิวัติชาติ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยสันตวิธี (Peaceful Means) เท่านั้น
2.คณะปฏิวัติชาติ ไม่สนับสนุนการก่อม็อบ (Mob Rule) ซึ่งเป็นการใช้กฎหมู่ (Ochlocracy) มีความเสี่ยงที่จะโน้มไปสู่ความรุนแรงเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติ และมักถูกคนส่วนน้อยซึ่งอยู่เบื้องหลังใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นการใช้กฎหมู่จึงยังไม่ใช่ประชาธิปไตย (Democracy) ที่แท้จริง และไม่อาจเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ หรือนำไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนทั้งประเทศได้
3.คณะปฏิวัติชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอทางออกของประเทศ ยึดมั่นในหลักของกฎหมาย (Rule of Law) และเคารพต่อเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนทั้งประเทศ (The Will of the People) เพื่อทำอำนาจอธิปไตยของประชาชน (The Sovereignty of the People) ตามเจตนารมณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของชาติและประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น ให้เป็นความจริง
4.คณะปฏิวัติชาติ มีความเห็นว่า การทำอำนาจอธิปไตยให้ถึงมือของประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประเทศ อีกทั้งการเมืองภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกสาขาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ จะสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ และสร้างการเมืองใหม่ในระบอบรัฐสภา ตลอดจนนำไปสู่การปฏิรูปนักการเมืองให้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงได้สำเร็จ
5.เพื่อความเป็นเอกภาพ และยึดมั่นในอุดมการณ์ตามที่ได้ประกาศไว้ในข้างต้น การประกาศใดๆของคณะปฏิวัติชาติ จะประกาศผ่านทาง Facebook: Suphanat Aphinyan เท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook: Suphanat Aphinyan

 

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!