ในหลวง เสด็จฯ ทรงตั้งเปรียญธรรมประจำปี 63 วันที่ 14 ตุลาคม ณ วัดพระศรีฯ

0

ประกาศด่วนจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เรื่อง ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ในวันที่ 14 ต.ค.63

ในวันที่ 8 ต.ค.63 ได้มีหนังสือด่วน ซึ่งลงนามโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในเรื่อง ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค

สิ่งที่ตามมาด้วยบัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 1 ชุด

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพุทธศาสนาแห่ชาติ จึงขอความอนุเคราะห์จากพระคุณท่านดังนี้

1.โปรดแจ้งให้พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในสำนักเรียนของพระคุณท่าน เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

2. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ครองผ้าสีพระราชนิยม และใส่หน้ากากอนามัยสีขาวทุกรูป

3. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ทุกรูป โปรดนำพัดยศเล่มเดิมส่งคืนในวันเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม