คืนคุณแผ่นดินมอบประกาศนียบัตรนร.พร้อมบรรยายบุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์

0

จากที่โครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ร.ร.กุนนที  รวมทั้งการจัดกิจกรรม การบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์นั้น

ทั้งนี้ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบหมายให้คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯติดตาม ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรในเครือ M-Group มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการ”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ 22 ส.ค.63 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมนี้ เพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้าน ดร.สุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนนักเรียน ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษด้วย อย่างไรก็ตามโครงการคืนคุณแผ่นดินมอบของที่ระลึก 145 ชุด (มอบให้กับอาจารย์และนักเรียน) โดยมีผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร 105 คน

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=391316702270378&id=115842689817782