ม.เกริก แถลงยันสารนิพนธ์ “มาริโอ้” ได้มาตรฐาน

0

จากที่ ในโลกโซเชียลมีการแชร์ไปถึงพระเอกยอดนิยมอย่าง “มาริโอ้ เมาเร่อ” ซึ่งได้ทำการหยิบงานวิจัยปริญญาโทในหัวข้อ “ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงเวลาศึกษา พ.ศ.2559”

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทางด้าน มาริโอ้ เมาเร่อ เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยได้แจกแบบทดสอบจำนวนกว่า 309 คน ซึ่งทุกคนเป็นดารานักแสดงในวงการบันเทิง

โดยในแบบสอบถามนั้น เหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างให้คะแนน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องที่มีคะแนนสูงที่สุดก็คือ 1.ความกล้าหาญ 2.ส่งเสริมพิทักษ์สถาบันฯ 3.ขนส่งมวลชน สุดท้าย 4.ให้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านแก่ประชาชน ส่งผลให้มีกลุ่มเยาวชนบูลลี่เดินเกมส์ ปล่อยอวตารเข้ามาป่วนตามแบบฉบับอีกเช่นที่เคย ๆ มานั่นเอง

ต่อมา ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม แสดงความคิดเห็นถึงสารนิพนธ์ดังกล่าว โดยระบุว่า เป็นสารนิพนธ์ที่หยาบมากครับ เพราะสมมติฐานมีแค่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่อธิบายบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของดารา

ล่าสุด รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสารนิพนธ์ของ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ระบุว่า

1.การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ.2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน

ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรมการ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2559

“คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ” ย้ำผลวิจัยดารา เป็นทัศนคติต่อรัฐบาล ปี 59

กรณีที่ทางโซเชียล ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารานักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ.2559 อันเป็นปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง

2.การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป