เปิดหนังสือขอจัดม็อบเพนกวินผิดเงื่อนไขชัด!? สุดเหิมยัด10ข้อปฏิรูปสถาบัน

0

จากที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงตามที่ได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองนั้น

ทั้งนี้เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง เพราะการขออนุญาต ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ตามแนวทาง 3 ข้อ ที่มหาวิทยาลัยออกประกาศ เป็นแนวปฏิบัติการจัดชุมนุมที่ประกาศเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563

ด้าน เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ ได้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า เพนกวิน – พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวในทันทีโดยระบุว่า “ถึงแม้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ในการชุมนุม เราก็จะจัดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์กันต่อไป เพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของขี้ข้ารับใช้เผด็จการไม่กี่คน”

อย่างไรก็ตามสำหรับประกาศ แนวปฏิบัติ 3 ข้อ ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ลงนามโดย รศ.เกศสินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ระบุเกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตจัดการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมกาบริหารมหาวิทยาลัย ( กบม.) เห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

หลักการพื้นฐาน คือ มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

การจัดชุมนุมทางการเมือง ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัย หรือ คณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือ กลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาต จากทางมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้ขอจัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหา และวิธีการแสดงออก ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา

ที่มา : ภาพTNEWS