ด่วน! มติครม.โยกย้ายลอตใหญ่ “10 บิ๊กสธ” ดัน “หมอทวีศิลป์” นั่งผู้ตรวจการฯ

0

จับตา! ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน-สลับเพียบ! ไฮไลท์อยู่ที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) ย้าย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร) ดูงานด้านบริหาร ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นักบริหาร) ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

9.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

และ10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) สาธารณสุขนิเทศประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข