กกต.แจ้งพรรคการเมือง-นักการเมืองช่วยเงินผู้ประสบภัยได้-ไม่ได้???

0

จากกรณีวันนี้(31มี.ค.63) เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมีเนื้อหาระบุบางส่วนไว้ดังนี้

พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ไหม

การให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคล ฯลฯ ของพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายถือว่าให้ได้ถือเป็นเหตุอันสมควร แต่ผู้ให้ก็ควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรบ้างตาม พรป. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 65 และมาตรา66 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

1 การให้ตามปกติประเพณีในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

2 พรรคการเมืองให้ผู้ประสบภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท

3 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ผู้ประสบภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาท