กมธ.ความมั่นคง เผยแก้ไขสิทธิการชุมนุมมีเสรีมากขึ้น!!!

0

คณะกรรมาธิการความมั่นคง สภาผู้แทนนราษฎร เผย แก้ไขสาระของกฎอัยการศึก และยกระดับ พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ ให้สิทธิและความสะดวกมากขึ้น!

พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานคณะอนุกมธ.พิจารณาศึกษา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายความมั่นคง ในคณะ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว สรุปผลการศึกษาของคณะอนุ กมธ. โดยได้มีข้อสรุปผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเสนอต่อคณะ กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยข้อสรุปของคณะ อนุ กมธ. มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย


1. ปรับปรุงขยายนิยามศัพท์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม อาทิ ขยายนิยามศัพท์ เปิดนิยามศัพท์ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ชุมนุม และดูแลผู้ชุมนุมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงข้อกฎหมาย และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคง และผู้ใช้กฎหมายความมั่นคง รวมถึงแก้ไขสาระของกฎอัยการศึก และ
3. ยกระดับ พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2558  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาชุมนุมให้มีความสะดวกมากที่สุด เพราะการชุมนุมเป็นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้ ในวันที่ 4 ก.ย. ที่จะถึงนี้  คณะอนุ กมธ. จะจัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบการใช้กฎหมายความมั่นคงต่อการพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจะเชิญผู้นำการชุมชนจากทั่วประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความมั่นคง มาร่วมรับฟังและสะท้อนปัญหาจากการใช้กฎหมายความมั่นคงที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป