โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจเป็นราชองครักษ์พิเศษ! บิ๊กแดง จักรทิพย์ บิ๊กลือ

0

จากที่วันนี้(29ส.ค.63) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุถึงโปรดเกล้าฯ ตั้ง “ผบ.เหล่าทัพ” ที่จะเกษียณ เป็น ราชองครักษ์พิเศษ ทั้ง”บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กนัต- บิ๊กแป๊ะ”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ – นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 36 นาย อาทิ

พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 8 นาย อาทิ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 8 นาย

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 16 นาย อาทิ

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ที่มา : เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam