ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0

ในวันที่ 20 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศและเผยแพร่ ในเรื่อง การตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง

เนื่องจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะลาออกจากตําแหน่งกรรมาธิการ

ดังนั้นในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

จึงประกาศให์ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา