โรงเรียนดังประกาศควบคุมพื้นที่ ห้ามเด็กนร.แสดงสัญลักษณ์-ทำกิจกรรมการเมือง

0

จากที่เมื่อนักเรียนของโรงเรียนบางแห่ง ออกมาโพสต์คลิปพร้อมข้อความภาพเชิงสัญลักษณ์ยืนเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ชูสามนิ้วซึ่งบางโรงเรียนครูเข้าไปห้ามปราม ขณะบางโรงเรียนครูปล่อยให้นักเรียนทำกิจกรรม นั้น

ล่าสุด มีการเผยแพร่ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี-นนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ “ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง

โดยระบุว่า โรงเรียนไม่ส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาให้เกิดความขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนแห่งรัฐ “ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง

จึงกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ภายในและภายนอกรั้วโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่หรือบุคลากร หรือ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการชุมนุมหรือการแสดงออกใด ๆ หรือ แอบอ้างชื่อโรงเรียนเพื่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทุกกรณี